Правила прийому

Правила прийому на навчання

до ДНЗ «Одеський професійний ліцей морського транспорту»

на 2022 рік

Правила прийому на навчання до ДНЗ «Одеський професійний ліцей морського транспорту» (далі – ЛІЦЕЙ) на 2022 рік розроблено приймальною комісією ЛІЦЕЮ відповідно до Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499 (зі змінами), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 29 травня 2013 року за № 823/23355, Статуту ЛІЦЕЮ, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України від 15 червня 2010 року № 582 та зареєстрованого державним реєстром виконавчого комітету Одеської міської ради Одеської області від 30 липня 2010 року за реєстраційни №155610050003014328, розглянуто на засіданні педагогічної ради ЛІЦЕЮ (протокол №2 від 18 листопада 2021 року).

 

І. Загальні положення

 

1.1. ЛІЦЕЙ є державним закладом професійної (професійно-технічної) освіти другого базового атестаційного рівня, підпорядкований Міністерству освіти і науки України, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійній (професійно-технічній) освіті, оволодінні робітничими професіями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я. ЛІЦЕЙ реалізує формування відповідного рівня кваліфікації з масових робітничих професій середньої технологічної складності.

 

ЛІЦЕЙ здійснює підготовку кваліфікованих робітників, як правило, з числа випускників закладів загальної середньої  освіти на основі базової або повної загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

1.2. На навчання до ЛІЦЕЮ приймаються громадяни України, особи без громадянства, що перебувають в країні на законних підставах.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

1.3. Іноземні громадяни не приймаються на навчання в зв’язку з відсутністю у ЛІЦЕЇ ліцензії на первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації  іноземців.

1.4. Громадяни України мають рівні права на здобуття в ЛІЦЕЇ професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.5. Прийом громадян до ЛІЦЕЮ здійснюється для здобуття професій  за  освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» з наданням відповідного розряду (класу, категорії) за денною формою навчання.

1.6. Первинна професійна підготовка в ЛІЦЕЇ здійснюється за рахунок видатків із місцевого бюджету, державного бюджету та за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального та державного замовлення, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.7.    Прийом та навчання громадян понад регіональне та державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

1.8. Громадяни України, які на безоплатній основі раніше  вже отримали первинну професійну освіту в держаних  закладах професійної (професійно-технічної) освіти, мають право безоплатно здобувати в ЛІЦЕЇ другу професійну освіту, якщо вони за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше робітничою кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

 

 

 

1.9. Згідно регіонального замовлення прийом на навчання до ЛІЦЕЮ      проводиться за такими професіями:

 

 

з/п

Код та назва професії, кваліфікаційний рівень  Ліцензований обсяг
План прийому
    Обмеження

при вступі

 

Вступ-не ви-пробу-ван   -ня

Термін навчання (роки) Орієнтов-ний планпри-йому
за віком за стат-тю медичні
на базі БСО

(9 кл.)

з отр.

ПЗСО

на

базі ПЗСО

(11к.)

1. 7241 Електромонтер з

ремонту та обслуговування

 електроустаткування

4 розряду

7241 Електрик судновий

2 класу

30 3 25 на пері-од ви-пуску — не менше 18 років при-йом лише чол.

 

заперечення МК згідно з діючими норматив-ними актами спів-бесіда
2. 5122 Кухар  4 розряду 60 3 50 на пері-од ви-пуску — не менше 18 років не-має

обме-жень

заперечення МК згідно з діючими норматив-ними актами спів-бесіда
3. 5122 Кухар 3 розряду

Кухар судновий 4 розряду

 

30 3 25 на пері-од ви-пуску — не менше 18 років не-має

обме-жень

заперечення МК згідно з діючими норматив-ними актами спів-бесіда
4. 8340 Матрос 2 класу

7212 Електрозварник

ручного зварювання  

3 розряду

60 3 25 на пері-од ви-пуску — не менше 18 років при-йом лише чол.

 

заперечення МК згідно з діючими норматив-ними актами спів-бесіда
8340 Матрос 2 класу

7212 Електрозварник

ручного зварювання  

2 розряду

1,2 25
5. 7233 Слюсар-судноремонтник

2 розряду

7212 Електрозварник ручного зварювання

3 розряду

30 3 25 на пері-од ви-пуску — не менше 18 років при-йом лише чол.

 

заперечення МК згідно з діючими норматив-ними актами спів-бесіда
6. 8340 Моторист (машиніст)

2 класу

7212 Електрозварник

ручного зварювання  

3 розряду

60

 

 

3 25

 

 

 

на пері-од ви-пуску — не менше 18 років при-йом лише чол.

 

заперечення МК згідно з діючими норматив-ними актами спів-бесіда
8340 Моторист (машиніст)

2 класу

7212 Електрозварник ручного зварювання  

2 розряду

1,3 25
7. 7137 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

4 розряду

7241 Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

3 розряду

90 3 25 на пері-од ви-пуску — не менше 18 років при-йом лише чол. заперечення МК згідно з діючими норматив-ними актами спів-бесіда
8. 7124 Столяр будівельний 3 розряду

7124 Тесляр 3 розряду

30 3 25 на пері-од ви-пуску — не менше 18 років при-йом лише чол. заперечення МК згідно з діючими норматив-ними актами спів-бесіда
9. 5112 Провідник пасажирського вагону 150 10 міс. 25 на пері-од ви-пуску — не менше 18 років не-має

обме-жень

заперечення МК згідно з діючими норматив-ними актами спів-бесіда
Всього: 540     300  

 

 

1.10. Згідно державного  замовлення прийом на навчання до ЛІЦЕЮ проводиться за такими професіями:

 

 

з/п

Код та назва професії, кваліфікаційний рівень  Ліцензований обсяг
План прийому
    Обмеження

при вступі

Вступ-не ви-про-буван-ня
Термін

навчання (роки)

Орієнтовнийплан при-йому
за віком за стат-тю медичні
на базі БСО

(9 кл.)

з отр.

ПЗСО

на

базі ПЗСО

(11к.)

1. 8340 Моторист (машиніст) 2 класу

8211 Токар 3 розряду

 

60 3

 

60

 

на пері-од ви-пуску — не менше 18 років при-йом лише чол.

 

заперечення МК згідно з діючими норматив-ними актами спів-бесі-да
2. 7233 Слюсар-ремонтник

3 розряду

7212 Електрозварник ручного зварювання 

2 розряду

 

30 3 30 на пері-од ви-пуску — не менше 18 років при-йом лише чол.

 

заперечення МК згідно з діючими норматив-ними актами

 

 

спів-бесі-да
  Всього: 90     90  

 

ІІ. Приймальна комісія

 

2.1. Прийом на навчання до ЛІЦЕЮ здійснює приймальна комісія, склад та порядок роботи якої затверджено наказом директора ЛІЦЕЮ від 17.11.2021 року № 85/1 «Про роботу приймальної комісії в 2022 році».

2.2. Очолює приймальну комісію ЛІЦЕЮ директор.

2.3. Приймальна комісія:

— до 01.04.2022 року на виконання наказів голови комісії розробляє технічну документацію, оприлюднює матеріали вступних випробувань, систему оцінювання знань, критерії конкурсного відбору тощо на сайті ЛІЦЕЮ та інформаційних стендах;

— до 01.06.2022 року розробляє та погоджує з установами охорони  здоров’я порядок проходження медичного огляду вступників, які виявили бажання отримати знання за професіями, що потребують обов’язкового професійного медичного відбору;

— з 01.06.2022 року до 25.08.2022 року (включно) приймає заяви та документи від вступників (за окремим графіком, затвердженим головою комісії), проводить з ними бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту, працевлаштування після закінчення навчання в ЛІЦЕЇ;

— проводить конкурсний відбір (за окремим графіком, затвердженим головою комісії);

— вирішує інші питання, пов’язані з прийомом, у тому числі, розглядає оскарження результатів вступних випробувань тощо;

— проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

— до 26.08.2022 року організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників, оформляє протоколи та формує відповідні списки осіб за навчальними групами;

— до 01.09.2022 року (на випадок пролонгації терміну прийому – і до 01.10.2022р.) звітує про роботу перед педагогічною радою ЛІЦЕЮ, рекомендує їй ухвалити  рішення комісії щодо зарахування осібна навчання в ЛІЦЕЙ.

2.4. Ці Правила доводяться до відома вступників через сайт ЛІЦЕЮ, засоби масової інформації та інформаційні стенди.

 

ІІІ. Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ЛІЦЕЮ, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

1.Свідоцтво про народження (копія – 4 прим.).

  1. Паспорт та довідку про реєстрацію місця проживання особи (копія — 4 прим.).
  2. Свідоцтво про освіту (оригінал, копія — 4 прим.).
  3. Фотокартки 3х4 – 6 шт.
  4. Медичну довідку (форма Ф-086-У, оригінал), картку щеплень (копія- 1 прим.).
  5. Довідку про присвоєння ідентифікаційного коду (копія – 4 прим.).
  6. Посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб 16 років і старше; копія -1 прим.)
  7. Папку з файлом.
  8.   Характеристику (оригінал).
  9. Копії документів, що дають право на пільги до вступу на навчання до Ліцею (у разі наявності).

3.2. Для обробки персональних даних особа надає письмову згоду приймальній комісії відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.3. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

ІV. Умови прийому

 

4.1. Прийом вступників на навчання до ЛІЦЕЮ проводиться членами приймальної комісії за результатами співбесід.

4.2. Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати не зараховуються на навчання.

 

  1. V. Зарахування

 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

— особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

— діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами).

Вступники в такому разі подають документи, які підтверджують правовий статус, а саме розпорядження державної адміністрації про статус дитини (у разі наявності), розпорядження про опіку (піклування (у разі наявності), обліково-статистичну картку служби у справах дітей за місцем первинного обліку;

— діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Вступники у цьому разі подають довідку  медико-соціальної експертної комісії щодо  інвалідності;

— особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3. Вступники у цьому разі подають посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи та посвідчення батька (матері), учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

— діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року        № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

— діти, один із батьків яких загинув, постраждав або бере участь в операції об’єднаних сил. Вступники у цьому разі подають довідку про безпосередню участь батька (матері) в операції об’єднаних сил, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

— діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. Вступники у цьому разі подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

— випускники закладів загальної середньої освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

— випускники закладів загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою;

— учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

— особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

— особи, які вступають до ЛІЦЕЮ за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та на педагогічній раді оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до  ЛІЦЕЮ за обраною професією.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування вступників закінчується 25 серпня 2022 року.

5.6.  Зарахування на навчання до ЛІЦЕЮ здійснюється наказом  директора відповідно до рішення педагогічної ради.

5.7. Після конкурсного відбору зарахування на навчання до ЛІЦЕЮ може супроводжуватись укладанням договору між ЛІЦЕЄМ, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх — його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.8. Зарахування на навчання до ЛІЦЕЮ  за рахунок видатків із місцевого бюджету, державного бюджету та за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення та державного замовлення, здійснюється лише у межах затвердженого регіонального замовлення, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами – в межах ліцензійних обсягів.

 

VІ. Прикінцеві положення

 

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ЛІЦЕЮ. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ЛІЦЕЙ відповідно до листа Міністерства освіти і науки України може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до ЛІЦЕЮ, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням цих Правил прийому здійснюється  центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.